Mesleki Tanzim Kararları

Türkiye Katılım Bankaları Birliği
POS Cihazları, Banka Kartları veya Kredi Kartlarının
Amaç Dışı Kullanım Hallerinin Tespiti Hakkında
Mesleki Tanzim Kararı

(21/08/2013 tarih ve 167 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.)

 

POS cihazları, banka kartları veya kredi kartlarının amaç dışı kullanılması suretiyle yapılan muvazaalı işlemi (Bundan sonra bu tip işlemler “Fiktif İşlem” olarak adlandırılacaktır) gerçekleştiren üye işyerlerinin belirlenmesi amacıyla, Birlik Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (t) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Birliklerin görev ve yetkileri” başlıklı 80 inci maddesi ile “Organlar ve statü” başlıklı 81 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, aşağıda belirtilen mesleki tanzim kararı alınmıştır.

Buna göre;

I. Aşağıda tanımlanan kriterlerden herhangi birinin oluşması durumunda, söz konusu üye işyerleri fiktif işlem gerçekleştirmiş sayılacaktır:
 

 1. Bu konuda kesinleşmiş bir yargı kararının varlığı.
   
 2. (30/12/2015 tarihli YKK ile değişik.) Bu konuda kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmiş bir idari kararın varlığı.
   
 3. Yukarıda belirtilen fiktif işlemler dışında, Ek:1’de çalışma esas ve usullerine yer verilen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesinin fiktif işlem tespit kararının varlığı.
   

Üyeler, aralarında herhangi bir üye işyeri anlaşması olup olmadığına bakılmaksızın, bir üye işyeri hakkında, yukarıdaki (1) ve (2) numaralı bentlerde yer verilen hususlardan herhangi birinin varlığını öğrenmeleri halinde, bu durumu derhal Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne bildirmekle yükümlüdürler.

II. (28/01/2015 tarihli YKK ile değişik.) Türkiye Katılım Bankaları Birliği, (I) numaralı maddenin (1), (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamında fiktif işlem gerçekleştirdiği tespit edilen üye işyerlerini, üyelerinin yanı sıra, Türkiye Bankalar Birliği ile Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye derhal tebliğ eder.

III. Üyeler,

1. (30/12/2015 tarihli YKK ile değişik.) (I) numaralı maddenin (1), (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamında alınan fiktif işlem kararının kendilerine bildirimini takiben en geç yedi gün içinde, farklı BKM genel işyeri numarası (Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından üretilen ‘BKM Unique ID’) olsa bile, TCKN/VKN altındaki üye işyerlerine tahsis ettikleri fiziki ya da sanal, tüm POS terminallerini işleme kapatırlar ve aynı süre içerisinde varsa üye işyeri sözleşmelerini fesih ihbarında bulunarak sona erdirirler.

2. (30/12/2015 tarihli YKK ile değişik.) Ayrıca bu üye işyerleriyle bir yıl süre ile üye işyeri anlaşması yapamazlar ve POS tahsis edemezler.

3. (I) numaralı maddenin (1), (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamında alınan fiktif işlem kararı tarihinden itibaren beş yıl içinde aynı eylemin tekrarlanması halinde, yukarıda belirtilen bir yıllık süreyi üç yıl olarak uygularlar.

IV. İlgili üye işyerinin fiktif işlem gerçekleştirmediğine dair kesinleşmiş yargı kararının ibrazı veya kamu kurum ve kuruluşlarının ya da Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesinin üye işyerince fiktif işlem gerçekleştirildiği yönündeki kendi kararını ortadan kaldırmak yönünde karar alması hallerinde, Birlik tarafından yaptırımın kaldırıldığı hususu (II) numaralı maddede belirtilen kurum ve kuruluşlara derhal bildirilir.

V. (30/12/2015 tarihli YKK ile değişik) Bir üye tarafından kendisine tahsis edilmiş bulunan fiziki POS cihazını ve/veya sanal POS’un kullanıcı adı ve şifresini, bayi-alt bayi ve benzeri bir ilişki kapsamında aralarındaki sözleşmeye istinaden alt işyerlerine kullandıran üye işyerleri, bu şekilde çalıştıkları alt işyerlerinin tanınması amacıyla EK: 2’ de yer alan gerekli bilgi ve belgeleri ilgili üyeye bildirir. Alt işyerlerine ilişkin olarak, (I) numaralı maddenin (1), (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamında fiktif işlem kararı alınması halinde, (III) numaralı bentte yer alan yaptırımlar bu işyerleri hakkında uygulanır.

Üyeler, alt işyerlerinin ayrıştırılmasını temin etmek amacıyla EK: 2’ de yer alan bilgi ve belgeleri kullanarak alt işyerlerini de BKM nezdinde münferit olarak tanımlamaya yarayan ‘BKM genel işyeri numarası’ nı temin ederler ve üye işyerinden üyeye gönderilecek mesaj bilgileri içerisinde TCKN/VKN bilgisini, BKM’ ye iletecek otorizasyon ve takas masajlarında ise BKM Genel İşyeri numarasını kullanırlar.

Bu madde hükmünde konu edilen ve bayi-alt bayi ve benzeri bir ilişki kapsamında çalışan üye işyerleri açısından işbu Mesleki Tanzim Kararı 01/01/2016* tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Sigortacılık (5960,6300,6363 MCC kodları , Hava Taşımacılığı ((MCG 4 havayolları dahilindeki tüm MCC’ ler) ve Seyahat Acenteleri (4722 MCC Kodu) sektörleri alt işyerleri için bu maddenin uygulaması 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

VI. (05/01/2015 tarihli YKK ile eklenmiştir.) Bu Mesleki Tanzim Kararı 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

Ek:1 Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ

EK:2 Ana Bayiden alt Bayiye İlişkin İstenecek Bilgiler.

Değişiklikler:
 

 1. * TKBB Yönetim Kurulunun 7 Temmuz 2015 tarih ve 204 sayılı kararıyla Maddenin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere 1 Ocak 2016 olarak değiştirilmiştir.
   
 2. TKBB Yönetim Kurulunun 30 Aralık 2015 tarih ve 210 no.lu kararıyla Mesleki Tanzim Kararı güncellenmiştir.
   

KATILIM BANKALARININ FİNANSMAN SAĞLAMA YÖNTEMLERİNDEN OLAN KURUMSAL VE BİREYSEL FİNANSMAN DESTEĞİ İLE İLGİLİ İŞLEM AKIŞLARI

(Karar Tarihi: 20.06.2012 – Karar No:151)

Bu mesleki tanzim kararında geçen “mal” tabiri, emtia, menkul kıymet, gayrimenkul, hak, hizmet ve menfaati ifade eder.

Kurumsal ve bireysel finansman işlemlerinde müşteri, katılım bankasına müracaatla, ihtiyaç duyduğu mal talebini iletir “TALEP FORMU” (EK-1). Katılım bankası bu talebi uygun bulduğu takdirde aşağıdaki işlem akışları takip edilir.

Sipariş – Vekalet

Müşterinin ihtiyaç duyduğu mal için Katılım Bankası tarafından satıcıya sipariş verilir, “SİPARİŞ FORMU” (EK-2)

Müşterinin ihtiyaç duyduğu malı,

a) Sipariş vasıtasıyla Banka satın alabilir,

b) Gerektiğinde bu konuda müşteriye işlem bazında veya genel olarak vekâlet verilebilir.(EK-3)

Malın Teslim Alınması ve Satılması

Müşteri Banka adına teslim aldığı mal üzerinde tasarrufta bulunmadan önce, Banka ile satım akdi yapmalıdır. Satım akdinde mal ve malın satış bedeli, ileride anlaşmazlığa sebep olmayacak şekilde belirlenmelidir.

EKLER :

1- Talep Formu (1 Sayfa)

2- Sipariş Formu (1 Sayfa)

3- Vekâlet Formu (1 Sayfa)

Hızlı Para Transferinde Alınması Gereken Form Hakkında
Mesleki Tanzim Kararı

 (28/12/2011 tarih ve 143/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.)

Bankalarımızın acente sıfatıyla aracı oldukları hızlı para transferi işlemlerinde sorumluluklarının belirlenmesi, konu hakkında müşterilerin bilgilendirilmesi ve müşterilerin onayı alındıktan sonra işlem yapılması amacıyla, Birlik Statüsünün 4 üncü maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Birliklerin görev ve yetkileri” başlıklı 80 inci maddesi çerçevesinde, hızlı para transferi yaptırmak amacıyla katılım bankalarına başvuruda bulunan müşterilerden, 01.02.2012 tarihinden başlamak üzere içeriği EK’te belirtilen Formun alınmasının Mesleki Tanzim Kararı olarak kabulüne karar verilmiştir.

EK için tıklayınız.

Kaçak Olarak Faaliyet Gösteren LPG İstasyonlarına POS Cihazı Bağlanmaması Hakkında Mesleki Tanzim Kararı

(25/08/2010 tarih ve 126 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.)

Kaçak olarak faaliyet gösteren LPG istasyonlarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla, Birlik Statüsü’nün 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (t) bendi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Birliklerin görev ve yetkileri” başlıklı 80 inci maddesi çerçevesinde, katılım bankaları için uyulması zorunlu aşağıda belirtilen Mesleki Tanzim Kararının kabulüne karar verilmiştir.

1- Katılım bankaları LPG istasyonları ile yapacakları üye işyeri sözleşmeleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış “LPG Otogaz Bayilik Lisansı” belgesini talep ederler. Lisans verildiği ancak lisans belgesinin henüz düzenlenmediği durumlarda, EPDK’dan alınmış lisans verildiğine dair resmi yazı talep edilir. Sözkonusu belge veya yazıyı ibraz edemeyen LPG istasyonlarına katılım bankalarınca satış noktası cihazı (POS) bağlanamaz. İbraz edilen belgenin bir örneği banka nezdinde saklanır.

2- İşbu Karar 01.09.2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Katılma Hesaplarında Valör Uygulaması Hakkında Mesleki Tanzim Kararı

(28/10/2009 tarih ve 114 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.)

Genel bankacılık uygulama ve teamülleri çerçevesinde, katılma hesaplarında paranın bankaya yatırıldığı günü takip eden ilk iş gününün valör tarihi olarak dikkate alınması hususunun, bir mesleki tanzim kararı olarak kabulüne ve uygulamaya 01.01.2010 tarihi itibariyle geçilmesine karar verilmiştir. 

Gerçek veya Tüzel Kişiler Tarafından Bankaların Sunduğu Olanaklar Kullanılmak Suretiyle Yapılan Fatura Tahsilatı veya Benzeri İşlemlerde Katılım Bankaları Tarafından Uyulması Gereken İlkeler (*) (**) (***) (****)

(30/09/2009 tarih ve 110 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.)

Bankalarca sunulan olanakları ticari amaçlarla kullanarak üçüncü kişilerin fatura tahsilatı, elektronik fon transferi (EFT), havale, hesaba para yatırma, isme para gönderme gibi işlemlerine Fatura Ödeme Merkezi (FÖM) veya benzeri isimler altında aracılık eden kişi ve kuruluşlar tarafından, bu hizmetlerden faydalanacak tüketicilerin suiistimal edilmesi veya dolandırılması tehlikesinin bulunması, bu durumun ise bankalar açısından operasyonel risk oluşturması ve itibar kaybına sebebiyet verebilecek olması dikkate alınarak, oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi ve bu kapsamda yapılabilecek ticari faaliyetlerin kontrol altına alınabilmesi amacıyla, Birliğimiz Yönetim Kurulunca, Birlik Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (t) bendi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üyeler, birliklerin statüsüne ve birlikler tarafından alınacak karar ve tebliğlere uymak zorundadır.” hükmüne dayanılarak, 30.07.2008 tarihli Mesleki Tanzim Kararının yerine geçmek üzere, aşağıdaki düzenlemenin kabulüne karar verilmiştir. 
1) Bankalar, kendileri ile herhangi bir anlaşma olmadan fatura tahsilatı işlemlerini meslek edinen kuruluşların, internet bankacılığı, kredi kartı ve POS hizmetlerini kullanmalarına izin vermezler. Bir müşterinin fatura tahsilat işlemlerini meslek edinip edinmediğinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki tedbirler alınır. 
a) Bir gerçek kişiye ait hesap/hesaplardan; internet bankacılığı olanakları kullanılarak yapılan vergi ödemesi, fatura ödemesi, kredi kartlarına yapılan ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesi, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 20 adedi geçmesi halinde işlemlerin yapıldığı hesaplar ve işlemler incelenir. 
b) Bir tüzel kişiye ait hesap/hesaplardan; internet bankacılığı olanakları kullanılarak yapılan vergi ödemesi, fatura ödemesi, kredi kartlarına yapılan ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesi, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 50 adedi geçmesi ya da sıklıkla tekrar eden ve birbiriyle bağlantılı olması halinde işlemlerin yapıldığı hesaplar ve işlemler incelenir. 
c) 1-a ve 1-b maddelerindeki kısıtlamalara uyumun, düzenli olarak kontrol edilmesini sağlayacak bir izleme ve kontrol sistemi oluşturulur. 
d) Yapılan kontroller sonucunda, internet bankacılığı hizmetlerinin üçüncü kişiler adına kullandırıldığının tespit edilmesi halinde, gerekli önlemler alınarak bu tür işlemler engellenir. 
e) Kredi kartı ile yapılan işlemler de aynı şekilde kontrol edilerek, fatura üreten kurumların internet sitelerinden ayda toplam 20 adetten fazla fatura ödemesi yapıldığı tespit edilen kredi kartları, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı açısından incelenir ve kredi kartı iptali dahil gerekli önlemler alınarak bu tür işlemler engellenir. 
f) FÖM olarak çalıştığı tespit edilen işyerlerine POS cihazı verilmez ve FÖM olarak çalıştığı daha sonra tespit edilen işyerine ait POS cihazı geri alınır. 
2) Anlaşmalı Kuruluş: Fatura üreten kurumlar (İski, Aski, Tedaş vb..) ile adlarına tahsilat yapabilmesi konusunda anlaşılmış firmaları ifade etmektedir. Bu anlaşma, fatura üreten kurumlar ile firma bazında tek tek yapılabileceği gibi altındaki tüm firmaları (unvanı ve vergi numarası) kapsaması ve fatura üreten kurumun uygun izin vermesi şartıyla bayilik (franchise) şeklinde çalışan bir çatı kuruluş nezdinde de yapılabilir. Bu şartları taşımayan firmalar ile yapılan sözleşmeler işbu Kararın bu maddesi çerçevesinde ele alınmaz. Bu kapsamda bir anlaşma yapılmaması, anlaşma yapılmayan kurumların faturalarının banka sistemi üzerinden veya bankalarla anlaşarak anlaşmalı kuruluşlar tarafından tahsil edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 
Bankalarla yapılacak anlaşmalar çerçevesinde işlem yapan kuruluşların uyacakları şartlar ve bankalar tarafından alınacak tedbirler aşağıda belirtilmektedir. 
a) Anlaşmalı kuruluşlar, bankalar adına makbuz, dekont vb. belgeler düzenleyemez, faaliyetlerinde banka adına işlem yaptıklarına dair ifadelere yer veremez ve işletme adlarında, ticaret unvanlarında, markalarında, makbuzlarında veya reklamlarında banka/bank ifadelerini kullanamaz. 
b) Anlaşmalı kuruluşların işletme adlarında, ticaret unvanlarında, markalarında, makbuzlarında veya reklamlarında hangi kuruluşlardan yetkilendirildikleri açıkça belirtilmeksizin ”yetkili” ifadesine yer verilmez. (Ör: İski Yetkili Ödeme Merkezi). Böyle bir anlaşması olmayan kuruluş işletme adlarında, ticaret unvanlarında, markalarında, makbuzlarında veya reklamlarında "yetkili" ifadesini kullanamaz. 
Anlaşmalı kuruluşların adlarında, ticaret unvanlarında, markalarında, makbuzlarında veya reklamlarında “banka garantili-güvenceli-yetkili” ifadelerine yer verilmez. 
c) Anlaşmalı kuruluşlar, bankaların operasyonel risk ve itibar kaybına neden olabilecek şekilde davranamazlar ve bu konuda gerekli tedbirleri almaları bankalar tarafından sağlanır. 
d) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak bu çerçevede bankalarca yükümlülük ihlali oluşmasının önlenmesini teminen gerekli tedbirler alınır. 
e) Anlaşmalı kuruluşların hesaplarında kullanılabilir bakiye bulunmalıdır. Bu hesaplara Kredili Katılım Fonu Hesabı (KKFH) limiti tanınmayacak ve negatif bakiye vermeleri önlenecektir. Bankalar, her anlaşmalı kuruluştan; riskin büyüklüğü, anlaşmalı kuruluşun mali gücü, ortalama aylık tahsilat tutarı ve kredi değerliliğini dikkate alarak riskini karşılayacak uygun miktarda teminat alacaktır. 
Katılım bankalarının fon kullandırma yöntemleri dikkate alınarak, mevzuata aykırılığa sebebiyet vermeyecek şekilde uygulanması kaydıyla, anlaşmalı kuruluşlara 5411 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) betlerinde belirtilen varlıkların teminatı karşılığında KKFH limiti tanınması mümkün bulunmaktadır. 
f) Anlaşmalı kuruluşlar tarafından, fatura ve kredi kartına dayanmayan, üçüncü kişilere ait EFT ve havale gibi para transferleri yapılmaz. Kredi kartı tahsilatına ilişkin olarak anlaşmalı kuruluşlar ancak, kart sahibi banka ile anlaşmalarının olması halinde söz konusu bankanın kredi kartı müşterilerinin tahsilatlarını yapabilirler. Ancak, kredi kartı tahsilatı konusunda anlaşma yapacak bankaların risklerin kontrolü için gerekli önlemleri alması, ayrıca, bankaların kredi kartlarını tahsil etme konusunda yetkilendirdiği ticari işletmeleri internet sitesinde 
duyurması gerekmektedir. 
g) Yukarıda belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla anlaşmalı kuruluşlar tarafından sadece fatura ve kredi kartı tahsilatı gerçekleştirebilir. 
h) Anlaşmalı kuruluşlar tarafından, sadece anlaşmalı fatura üreten kurumların faturaları ve anlaşmalı oldukları bankaların kredi kartı tahsilatları yapılabilir. Bunların haricinde, anlaşmalı kuruluşlar 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyetlerden herhangi birisini veya söz konusu faaliyetlerin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğinde başka bir faaliyeti gerçekleştiremez. 
ı) (h) bendine aykırı işlem yaptıkları tespit edilen kuruluşların 6 ay içerisinde durumlarını bu maddeye uygun hale getirememeleri halinde anlaşmaları iptal edilir. 

i) Anlaşmalı fatura ödeme merkezlerine kolayca görülebilir bir yere, makul punto ile yazılmış, müşterileri bilgilendirici panoların asılması zorunludur. Bilgilendirici panoların şekli ve içeriği bu Karar hükümlerine aykırılık teşkil edemez. 
j) Fatura ödeme merkezleri, herhangi bir şekilde BDDK denetiminde olduklarını veya bu manaya gelecek herhangi bir ifadeyi, ilan, reklam, afiş, beyan, makbuz, internet sitesi vb. şekilde ifade edemez, kamuya açıklayamaz. Aksi durumlarda ilgili kuruluşun anlaşmalı olduğu bankaca uyarılması gerekmektedir. Uyarı sonrasında 1 ay içerisinde aykırılık düzeltilmezse banka tarafından anlaşma derhal iptal edilir ve bu husus diğer bankalara duyurulur. Diğer bankalar da, sözkonusu firma ile ortaklarının kurduğu diğer firmalarla bu kapsamda anlaşma imzalayamaz. 
k) Anlaşmalı kuruluşun sistemini ve işlem yapma şeklini, anlaşmalı banka kontrol eder ve mevzuata aykırılık oluşturmaması için gerekli önlemleri alır. 
l)(*)(**) (***) (****) (*****) Bankalar durumlarını 6 ay içerisinde bu Karara uygun hale getirir. 
m) Bankalar, anlaşmalı oldukları firmaların bu Karara uygun olarak faaliyet göstermelerinden sorumludurlar. 
n) 30.07.2008 tarihli Mesleki Tanzim Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 

-------------------------------------

(*) Yönetim Kurulu'nun 28/04/2010 tarihli Kararı ile, Mesleki Tanzim Kararında yer alan diğer hususlarla ilgili mevcut uyum süresi (6 ay) saklı kalmak kaydıyla, anlaşmalı kuruluşların, faturaları tahsil edilmesi öngörülen kurumlarla anlaşma yapmış olmaları şartına uyum süresi 31/12/2010 tarihine kadar uzatılmıştır.

(**) Yönetim Kurulu'nun 23/02/2011 tarihli Kararı ile; anlaşmalı kuruluşların, faturaları tahsil edilmesi öngörülen kurumlarla anlaşma yapmış olmaları şartına uyum süresi, bu Mesleki Tanzim Kararında yer alan diğer hususlara uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi koşuluyla 31/08/2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

(***) Yönetim Kurulu'nun 28/12/2011 tarihli Kararı ile; en son 23.02.2011 tarihli Karar uyarınca 31.08.2011 olarak belirlenen anlaşmalı kuruluşların faturaları tahsil edilmesi öngörülen kurumlarla anlaşma yapmış olmaları şartına uyum süresi; özelleştirme sürecinde olması veya mevcut mevzuatın imkân vermemesi gibi geçici ve belirli bir süre içerisinde çözüme kavuşturulması beklenen sorunlar nedeniyle anlaşma yapamayan fatura üreten kurumların faturalarının tahsil edilmesine yönelik olarak, anılan Mesleki Tanzim Kararının diğer hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, münhasıran bu kapsamdaki fatura üreten kurumların faturalarının tahsilatına ilişkin olarak, 31.12.2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

(****) Yönetim Kurulu'nun 31/12/2012 tarihli Kararı ile; en son 28.12.2011 tarihli Karar uyarınca 31.12.2012 olarak belirlenen anlaşmalı kuruluşların faturaları tahsil edilmesi öngörülen kurumlarla anlaşma yapmış olmaları şartına uyum süresi; fatura üreten kuruluşların sistemsel alt yapı çalışmaları, özelleştirilen kurumların ihale süreçlerinin tamamlanmaması, mevzuata uyum ve idari süreçlerin uzaması nedenleriyle anlaşma yapılamayan fatura üreten kurumların faturalarının tahsil edilmesine yönelik olarak, anılan Mesleki Tanzim Kararının diğer hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, münhasıran bu kapsamdaki fatura üreten kurumların faturalarının tahsilatına ilişkin olarak bir yıl (31/12/2013) uzatılmıştır.

(*****)  Yönetim Kurulu'nun 31/12/2013 tarihli Kararı ile; en son 31.12.2012 tarihli Karar uyarınca 31.12.2013 olarak belirlenen anlaşmalı kuruluşların faturaları tahsil edilmesi öngörülen kurumlarla anlaşma yapmış olmaları şartına uyum süresi; fatura üreten kuruluşların sistemsel alt yapı çalışmaları, özelleştirilen kurumların ihale süreçlerinin tamamlanmaması, mevzuata uyum ve idari süreçlerin uzaması nedenleriyle anlaşma yapılamayan fatura üreten kurumların faturalarının tahsil edilmesine yönelik olarak, anılan Mesleki Tanzim Kararının diğer hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, münhasıran bu kapsamdaki fatura üreten kurumların faturalarının tahsilatına ilişkin olarak Kanun kapsamında Kurumca çıkarılacak alt düzenlemeler yürürlüğe girene kadar uzatılmıştır.

5892 Sayılı Kanunla Tatil Olarak Kabul Edilen 1 Mayıs Gününde Bankalarımızın Kapalı Olması Hakkında Mesleki Tanzim Kararı

(27/04/2008 tarih ve 104 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.)

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu 27 Nisan 2009 tarihinde aşağıdaki mesleki tanzim kararını almıştır.

5892 sayılı Kanunla, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasına genel tatil günü olarak ilave edilen 1 Mayıs gününde, bankalar arasında uygulama birliğini sağlamak, haksız rekabeti önlemek ve çalışma barışına katkı sağlamak amacıyla tüm üye bankalar için bağlayıcı olmak üzere, üye bankaların Genel Müdürlük ve şubelerinin kapalı olmasına,

karar verildi.

Banka Müşterilerince İnternet Şubelerindeki Olanaklar Kullanılarak ya da Kredi Kartı Kabulü Suretiyle Yapılan Fatura Tahsilatı veya Benzeri İşlemlerde Katılım Bankaları Tarafından Uyulması Gereken İlkeler Hakkında Mesleki Tanzim Kararı

(30/07/2008 tarih ve 93 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.)

(30/09/2009 tarihli Mesleki Tanzim Kararıyla yürürlükten kaldırılmıştır.)

Bankaların internet şubeleri aracılığıyla ticari amaçlı olarak üçüncü kişilere fatura tahsilatı, elektronik fon transferi (EFT), havale, hesaba para yatırma, isme para gönderme gibi ödemelere Fatura Ödeme Merkezi (FÖM) adı altında aracılık eden kişi ve kuruluşların bu işlemler için bankalar adına dekont veya makbuz kesebildikleri, sözkonusu işlemlerin anılan kuruluşlar tarafından kredi kartı kabulü suretiyle de yapılabildiği, bu hizmetlerden faydalanacak tüketicilerin suistimal edilmesi veya dolandırılması tehlikesinin bulunduğu, bu durumun bankalar açısından operasyonel risk yaratabileceği gibi itibar kaybına da sebebiyet verebileceği, bu çerçevede, oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi ve bu kapsamda yapılabilecek ticari faaliyetlerin kontrol altına alınabilmesi amacıyla Birliğimizce mesleki standartlar oluşturulması hususlarındaki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yazıları uyarınca, sözkonusu işlemler ile ilgili olarak;

 1. Yetkili ödeme merkezi ya da benzeri nitelikte fatura tahsilatı işlemlerini meslek edinen kuruluşların;

a)Katılım bankaları ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde, bu kuruluşların, kredilendirilmeksizin, bankalar adına makbuz, dekont vb. belgeler düzenlememek, faaliyetlerinde banka adına işlem yaptıklarına dair ifadeler kullanmamak dahil olmak üzere operasyonel risk ve itibar kaybına neden olabilecek tüm hususların giderilmesine yönelik olarak bankalarca gerekli tedbirlerin alınması, müşterilerin kimlik ve vergi numaralarının tespitinin yapılması ve firma isimlerinde “yetkili” ifadesine yer verilmemesi kaydıyla ve hesaplarında yeterli bakiye bulunması şartıyla sadece fatura ve kredi kartı tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilmeleri,

b)Fatura ödeme merkezleri tarafından fatura ve/veya kredi kartı tahsilatına dayanmayan, üçüncü kişilere ait EFT ve havale gibi para transferlerinin yapılmaması,

 1. Yukarıdaki (1) numaralı madde kapsamı dışında kalan müşteriler bakımından, katılım bankalarının;

a)Bir gerçek kişiye ait katılım fonu hesabından veya kredi kartı hesabından; internet bankacılığı imkanları kullanılarak üçüncü kişiler adına yapılan fatura ödemesi, kendi kredi kartı hariç diğer kredi kartlarına yapılan ödeme, vergi ödemesi, sosyal güvenlik prim ödemesi, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 50 adedi geçmesi halinde, işlemlerin yapıldığı hesapları ve işlemleri incelemeleri,

b)Ticari bir kuruluşa ait katılım fonu hesabından; internet bankacılığı imkânları kullanılarak üçüncü kişiler adına yapılan fatura ödemesi, kendi kredi kartı hariç diğer kredi kartlarına yapılan ödeme, vergi ödemesi, sosyal güvenlik prim ödemesi, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 100 adedi geçmesi halinde, işlemlerin yapıldığı hesapları ve işlemleri incelemeleri,

 1. Katılım bankalarının, yukarıdaki maddelerde öngörülen kurallara uygunluğun düzenli olarak kontrol edilmesini sağlayacak bir kontrol sistemini oluşturmaları,
 1. Yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen kurallara aykırılık teşkil eden işlemler yapıldığının tespit edilmesi halinde, bu tür işlemlerin engellenmesi için katılım bankalarının gerekli önlemleri almaları,

hususlarında Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından, Birlik Statüsü’nün 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (t) bendine dayanılarak ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üyeler, birliklerin statüsüne ve birlikler tarafından alınacak karar ve tebliğlere uymak zorundadır.” hükmü göz önünde tutularak, üye bankalar için uyulması zorunlu mesleki tanzim kararı alınmıştır.

Bazı Gerçek ve Tüzel Kişilerin, Katılım Bankalarının Bilgisi Dışında, İnternet Şubelerindeki Olanakları Kullanarak veya Kredi Kartı Kabulü Suretiyle Yaptıkları İşlemlere İlişkin Katılım Bankaları Tarafından Uyulması Gereken İlkeler Hakkında Mesleki Tanzim Kararı

(29/08/2007 tarih ve 80 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.)

(30/07/2008 tarihli Mesleki Tanzim Kararıyla yürürlükten kaldırılmıştır.)

Bankaların internet şubeleri aracılığıyla ticari amaçlı olarak üçüncü kişilere fatura tahsilatı, elektronik fon transferi (EFT), havale, hesaba para yatırma, isme para gönderme gibi ödemelere Fatura Ödeme Merkezi (FÖM) adı altında aracılık eden kişi ve kuruluşların bu işlemler için bankalar adına dekont veya makbuz kesebildikleri, sözkonusu işlemlerin anılan kuruluşlar tarafından kredi kartı kabulü suretiyle de yapılabildiği, bu hizmetlerden faydalanacak tüketicilerin suistimal edilmesi veya dolandırılması tehlikesinin bulunduğu, bu durumun bankalar açısından operasyonel risk yaratabileceği gibi itibar kaybına da sebebiyet verebileceği, bu çerçevede, oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi ve bu kapsamda yapılabilecek ticari faaliyetlerin kontrol altına alınabilmesi amacıyla Birliğimizce mesleki standartlar oluşturulması hususlarındaki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yazıları uyarınca, bankalar ile anlaşmalı kuruluşlar hariç olmak üzere, fatura ödeme merkezleri tarafından yapılan işlemler ile ilgili olarak katılım bankalarının;

 1. Bir gerçek kişiye ait katılım fonu hesabından veya kredi kartı hesabından; internet bankacılığı imkanları kullanılarak üçüncü kişiler adına yapılan fatura ödemesi, kendi kredi kartı hariç diğer kredi kartlarına yapılan ödeme, vergi ödemesi, sosyal güvenlik prim ödemesi, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 50 adedi geçmesi halinde, işlemlerin yapıldığı hesapları ve işlemleri incelemeleri,
 1. Ticari bir kuruluşa ait katılım fonu hesabından; internet bankacılığı imkânları kullanılarak üçüncü kişiler adına yapılan fatura ödemesi, kendi kredi kartı hariç diğer kredi kartlarına yapılan ödeme, vergi ödemesi, sosyal güvenlik prim ödemesi, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 100 adedi geçmesi halinde, işlemlerin yapıldığı hesapları ve işlemleri incelemeleri,
 1. Ticari amaçlı olarak üçüncü kişilere fatura tahsilatı ve diğer ödemelere aracılık hizmeti veren münhasıran FÖM adı altındaki kişi ve kuruluşlarla üye işyeri sözleşmesi düzenlememeleri,
 1. Yukarıdaki maddelerde öngörülen sınırlama ve kısıtlamalara uygunluğun düzenli olarak kontrol edilmesini sağlayacak bir kontrol sistemini oluşturmaları,

 1. Yapılan kontroller sonucunda, bir ve ikinci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, internet bankacılığı hizmetlerinin izinsiz olarak üçüncü kişiler adına kullandırıldığının tespit edilmesi halinde, bu tür işlemlerin engellenmesi için katılım bankalarının gerekli önlemleri almaları,

hususlarında Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından, Birlik Statüsü’nün 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (t) bendine dayanılarak ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üyeler, birliklerin statüsüne ve birlikler tarafından alınacak karar ve tebliğlere uymak zorundadır.” hükmü göz önünde tutularak, üye bankalar için uyulması zorunlu 29.08.2007 tarihli mesleki tanzim kararı alınmıştır.

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır