Genel Kurul

TKBB Statüsü İlgili Maddeleri

Genel Kurul ve görevleri
MADDE 7 –
Birlik Genel Kurulu katılım bankalarının temsilcilerinden oluşur.
Genel Kurul aşağıdaki görevleri yapar:
a) Birliğin yıllık çalışma ve hesaplarına dair Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarıyla bütçeyi incelemek ve onaylamak,
b) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
c) Denetçileri seçmek,
d) Birliğin görev ve amaçlarıyla ilgili konularda Yönetim Kurulu tarafından yapılacak veya Genel Kurula arz edilmek üzere her sene Mart ayı sonuna kadar üyelerce Yönetim Kuruluna gönderilecek öneri ve dilekleri görüşmek, gerekli kararı almak, yeni çalışma yılı hakkında kararlar vermek,
e) Statüde yapılmasına gerek görülecek değişiklikler hakkında Kuruma önerilerde bulunmak.
Genel Kurulun toplanma usulü
MADDE 8 –
Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplantısını Birlik Merkezinde veya Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı başka bir yerde yapar. Olağan toplantı her yıl Mayıs ayı içinde yapılır. Yönetim Kurulu bu toplantının yerini, gününü, saatini, gündemini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak toplantıya ilişkin hususları kararlaştırır. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan daha az olarak tespit edilemez. Yönetim Kurulu'nun bu kararı Genel Sekreterlikçe ilk toplantı tarihinden en az onbeş gün önce üyelere ve Kuruma iadeli taahhütlü mektupla veya özel kurye aracılığı ile bildirilir. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce seçimlere katılacak üye katılım bankalarını ve temsilcilerini belirleyen liste, toplantı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu kararında yer alan hususları belirten bir yazı ile birlikte, üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hakime tevdi edilir. Hakim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar; bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar..
Olağanüstü toplantı, Yönetim Kurulunun çağrısı veya üyelerin dörtte birinin yazılı başvurusu yahut denetçilerin göreceği lüzum üzerine yapılır. Bu toplantı da yukarıdaki fıkrada belirtilen şekilde, en az onbeş gün önce Kuruma, üyelere ve organ seçimi yapılacaksa seçim kurulu başkanı hakime bildirilir.
Seçim yapılan olağanüstü genel kurul toplantılarında ilçe seçim kurulu başkanı hakim tarafından bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atanır.
Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 9 –
Genel Kurulun toplantı yeter sayısı üye katılım bankası sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda herhangi bir nisap aranmaksızın genel kurul toplantı yapmaya ve karar almaya yetkilidir.
Genel Kurul'da yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak, üyelerin herhangi biri tarafından önerilen ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Divan başkanının oyu tercih edilir.
Genel Kurulca alınan kararlar toplantıda hazır bulunmayan üyeler hakkında da geçerlidir.
Genel Kurul'da Başkanlık Divanı
MADDE 10 –
Genel Kurula, Yönetim Kurulu Başkanı, onun olmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder, ayrıca mevcut üyeler arasından bir başkan vekili ve iki katip seçilir. Görüşme tutanakları ve kararlar, başkan, başkan vekili ve katipler tarafından imzalanarak muhafaza edilir.
Oy hakkı, oyların kullanılma şekli ve kararların bildirilmesi
MADDE 11 –
Her üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir.
Seçimlerde oy verme işlemi gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Seçim süresinin sonunda tutanakla tespit edilen seçim sonuçları seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçimlere yapılacak her türlü itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

 Genel Kurulda oylar açıktır. Yalnız seçimlerde ve Genel Kurulca karar verilen hususlarda gizli oya başvurulur. Genel Kurulun karar vermesi halinde başkan vekili ile katiplerin seçimi açık oyla yapılır.
Kararların birer örneği iadeli taahhütlü mektupla veya özel kurye aracılığı ile üyelere ve Kuruma gönderilir.
……

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır