Van İli ve Çevresinde Kullandırılan Kredilere Ayrılacak Karşılıklar Hakkında 4617 Sayılı BDDK Kararı (RG: 06/03/2012 - 28225)

6 Mart 2012 SALI              Resmî Gazete                       Sayı : 28225

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Kanun No. 4617                                                          Kabul Tarihi : 1/3/2012    

Kurul Başkanlığının 29/2/2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 22/2/2012 tarih ve B.02.01.BDK.0.06.00.00-010.03[4/8]-3819 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;
23/10/2011 tarihinde Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi ile ilgili bankalar tarafından bölge halkına yardım amacıyla o bölgede yerleşik kişilere yine o bölgede kullandırılan krediler ile ilgili olarak alınması düşünülen önlemler için düzenlemelerden kaynaklanabilecek engellerin aşılmasını teminen alınan 27/10/2011 tarihli ve 4445 sayılı Kurul Kararında 31 Mart 2012 olarak belirlenen sürenin, deprem ve kötü hava koşullarına bağlı olarak deprem bölgesindeki kişilerin büyük çoğunluğunun şehri terk etmesi nedeni ile bankaların kredi müşterileri ile sağlıklı bir iletişim kuramaması ve bölge ekonomisinin geleceğine ilişkin müşteriler ve bankalar tarafından sağlıklı bir öngörüde bulunulamaması dolayısıyla, müşteriler özelinde yapılandırma koşullarının bahse konu tarihe kadar belirlenemeyebileceğine dair kanaat oluşması sebebi ile 31 Aralık 2012 olarak değiştirilmesine, bu kapsamda sözleşme koşullarında değişiklik yapılan kredilerin sözleşme koşullarının bu süre içinde ve/veya sonrasında ikinci veya daha fazla değiştirilmesi halinde Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde öngörülen ilave genel karşılıkların ayrılmasının bankaların ihtiyarına bırakılmasına ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır