Van İli ve Çevresinde Kullandırılan Kredilere Ayrılacak Karşılıklar Hakkında 4445 Sayılı BDDK Kararı (RG: 30/10/2011 - 28100)

30 Ekim 2011 PAZAR              Resmî Gazete                       Sayı : 28100

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI


Karar Sayısı: 4445                                                        Karar Tarihi: 27/10/2011

Kurul Başkanlığının 27/10/2011 tarihli yazısı ekinde gönderilen 27/10/2011 tarih ve B.02.01.BDK.0.06.00.00-010.03.[4/8]-22779 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Van ili ve çevresinde 23/10/2011 tarihinde meydana gelen deprem felaketi ile ilgili olarak bankalar tarafından bölge halkına yardım amacıyla o bölgede yerleşik kişilere yine o bölgede kullandırılan krediler ile ilgili olarak alınması düşünülen önlemler için düzenlemelerden kaynaklanabilecek engellerin aşılmasını teminen;
1- 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Birinci Grup - Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar ile İkinci Grup - Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar arasında izlenen kredi ve diğer alacakların sözleşmelerinde öngörülen ilk ödeme planının uzatılmasına yönelik olarak değişiklik yapılması halinde, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde öngörülen ilave genel karşılıkların ayrılmasının ve
2- Aynı Yönetmelik kapsamında, yeniden yapılandırılan krediler ve diğer alacakların tekrar yeniden yapılandırılması durumu ile ilgili olarak 11 inci maddenin (5) numaralı fıkrasında yer alan kredilerin yeniden yapılandırılmasında aranan her yıl kalan anapara borcunun yüzde yirmisinin (% 20) tahsil edilmiş olması şartının aranmasının,
31 Mart 2012 tarihine kadar işlem tesis edilmesi kaydıyla, bankaların ihtiyarına bırakılmasına ve Kanunun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır