Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında 2006/1 Sayılı Tebliğ (RG: 09/12/2006-26371)

9 Aralık 2006 CUMARTESİ          Resmî Gazete                       Sayı : 26371

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR 
VE ZARARA KATILMA ORANLARI İLE KREDİ İŞLEMLERİNDE 
FAİZ DIŞINDA SAĞLANACAK DİĞER MENFAATLER 
HAKKINDA TEBLİĞ 
(SAYI: 2006/1)

(17/12/2010 tarih ve 27788 sayılı RG’de yayımlanan 2010/12 sayılı , 25/05/2013 tarih ve 28657 sayılı RG'de yayımlanan 2013/8 sayılı Tebliğler ile değişik.)
(İlk metne ulaşmak için tıklayınız.)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – 
(1) (2014/6 sayılı Tebliğ ile değişik.)  Bu Tebliğin amacı; bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranları ve katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranları ile tüketici kredileri dışındaki kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlere ilişkin esas ve şartları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Mevduat faiz oranları
MADDE 3 – (1) (2010/12 sayılı Tebliğ ile değişik.)  Bankalarca, mevduata uygulanacak sabit veya değişken faiz oranları serbestçe belirlenir. Ancak, vadesiz mevduat faiz oranı yıllık yüzde 0.25’i geçemez.
(2) (2019/6 sayılı Tebliğ ile değişik.) Değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilir. Türk lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları için uygulanacak değişken faiz hesaplama yöntemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirlenir. Ancak, Yeni Türk Lirası mevduatlar için Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi ve bu endeksleri oluşturan alt kalemlerden üretilecek endekslerle hesaplanan enflasyon oranlarına, para piyasalarında gerçekleşen faiz oranlarına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası borç alma veya borç verme faiz oranlarına, bankalarca belirlenen mevduat faizi oranlarına, Devlet İç Borçlanma Senetleri faiz oranlarına, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerine ve bu borsada işlem gören menkul kıymetlerden oluşturulan hisse senedi sepetlerinin fiyat değişimlerine bağlı olarak belirlenen değişken faiz hesaplama yöntemleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmek kaydıyla uygulamaya konulabilir.
(3) (2014/6 sayılı Tebliğ ile değişik.) Değişken faiz hesaplama yöntemi, müşteriye verilecek hesap cüzdanında veya müşteri ile yapılacak sözleşmede açıkça belirtilir.
(4) (2014/6 sayılı Tebliğ ile değişik.) Türk lirası olarak açılacak mevduat hesapları için dövize veya kıymetli madenlere endeksli faiz oranı belirlenemez.

Kredi faiz oranları ve sağlanacak diğer menfaatler
MADDE 4 – (1) Bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir.  (İkinci cümle , 2014/6 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır . )

(2) (2014/6 sayılı Tebliğ ile eklenmiştir.) Tüketici kredilerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler ve tahsil olunacak masraflar açısından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürürlüğe konulan ve 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(3) (2014/6 sayılı Tebliğ ile eklenmiştir.) Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranları geçemez.

 

Katılma hesaplarında uygulanacak kâr ve zarara katılma oranları 
MADDE 5 – (1) Katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi sonucu doğacak kâr ve zarara katılma oranları katılım bankaları tarafından serbestçe belirlenir. Katılım bankasının zarara katılma oranı, kâra katılma oranının yüzde 50’sinden az olamaz.

Bildirme ve ilan
MADDE 6 – (1) Bankalarca serbestçe belirlenen mevduat ve kredi işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile katılma hesaplarında uygulanacak kâr ve zarara katılma azami oranları uygulamaya konulmadan önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezince tespit edilecek esaslar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilir.
(2) (2014/6 sayılı Tebliğ ile değişik.)  Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirdikleri azami oranları aşmamak kaydıyla, mevduat ve kredi işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını ve katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranlarını vadelerine göre tüm şubelerinde halkın görebileceği şekilde ilan eder ve bu oranları internet sitelerinde yayımlar.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
MADDE 7 – (1) 4/2/2002 tarihli ve 2002/3707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin 29/3/2002 tarihli ve 24710 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında 2002/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Başlamış işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2006/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış işlemler, tesis edildikleri tarihte yürürlükte bulunan Tebliğ hükümlerine tabidir.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 22/11/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.


© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır