Kredilerin Konut / Gayrimenkul Teminat Oranına İlişkin 16/12/2010 Tarih ve 3980 Sayılı Kurul Kararı (RG: 18/12/2010 - 27789)

18 Aralık 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27789


KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 3980                                                                                                  Karar Tarihi: 16/12/2010      

Kurul Başkanlığının 16/12/2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16/12/2010 tarih ve B.02.1.BDK.0.06.00.00.8-26127 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 43 üncü maddesi ile 1/11/2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin verdiği yetkiye dayanılarak;
1- 1/1/2011 tarihinden itibaren;
a) Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut teminatı altında kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının % 75,
b) Ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullandırılacak taksitli ticari kredilerde kredi tutarının teminat olarak alınan ticari gayrimenkulün değerine oranının % 50
ile sınırlandırılmasına, sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılmasına ve sınırlamada bu değerlerin kullanılmasına,
2- Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılmaması halinde, kredi tutarının tamamının, sınırın aşılması halinde ise, aşan kredi tutarının bankaların özkaynaklarının hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınmasına,
3- Sınırlamaya konu krediler için, 1/11/2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, % 50’den daha düşük risk ağırlığı uygulamasına tabi alınmış bir teminatın varlığı halinde, bu teminatların değerinin ikinci fıkra uyarınca sermayeden indirilen değere konu edilecek tutarlardan düşülmesine ve bu suretle bulunacak pozitif değerin ikinci fıkra çerçevesinde özkaynak hesaplamasında sermayeden indirilecek değer olarak dikkate alınmasına,
4- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır