Basel--II Kapsamında Hazırlanan Düzenlemelere İlişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (RG: 05/03/2011-27865)

5 Mart 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27865


KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 4099                                                                                                  Karar Tarihi: 24/2/2011      

Kurul Başkanlığının 22/2/2011 tarihli yazısı ekinde gönderilen 8/2/2011 tarih ve B.02.01.BDK.0.06.00.00- 010.03[4/2]-3267 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Kamuoyunda Basel II olarak da bilinen Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 14 Haziran 2006 tarihli 2006/48 ve 2006/49 sayılı direktifleri esas alınarak hazırlanan, 1/7/2011 tarihinde yürürlüğe konulması planlanan ve Kurumun http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/ Mevzuat/Duzenleme Taslaklari/ Duzenleme Taslaklari.aspx adresli web sitesinde “Basel II Düzenlemeleri” başlığı altında ulaşılabilecek olan gündeme konu 8/2/2011 tarih ve 3267 sayılı yazı eki düzenlemelerden Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik taslağı ile bu Yönetmelik taslağına ilişkin ek ve tebliğ taslaklarının bankacılık sektörü ve Kurum uygulamaları açısından sağlıklı bir geçiş süreci sağlanması amacıyla, 1/7/2011 tarihinden 30/6/2012 tarihine kadar, bankalarca, idari yaptırıma konu olmaksızın sadece Kurumca istenecek bilgi ve belgeler çerçevesinde raporlama amaçlı olarak uygulanmasına, belirtilen uygulama sürecinde ortaya çıkan değişiklik ihtiyaçları doğrultusunda söz konusu taslaklar ile diğer düzenleme taslaklarında Kurulca uygun görülecek değişikliklerin yapılmasına,
İşbu Kararın, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Resmî Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır