Bankaların Türk Lirası cinsinden tahvil ve bono ihraçlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin 30/09/2010 tarih ve 3875 sayılı Kurul Kararı (02/10/2010 - 27717)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 3875                                                                                                  Karar Tarihi: 30/09/2010      

(02.10.2010 tarih ve 27717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıstır.)

Kurul Baskanlığının 29.09.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 29.09.2010 tarih ve B.02.1.BDK.0.06.00.00/14/19611 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Denetim otoritelerince hızlı büyüme ve önemli risk yoğunlasması olusturma potansiyeli olan alanların takip edilmesi ve bu alanlara iliskin ihtiyatlı tedbirler alınması gerekliliği göz önünde bulundurularak, ilk asamada gelisen tahvil piyasasının gözlemlenmesi sürecinde,
1- Halka arz edilip edilmediğine bakılmaksızın bankaların Türk Lirası cinsinden tahvil ve bono ihraçlarının (ihraç) asağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçeklestirilmesine,
a) İhraççı bankanın, basvuru tarihi itibarıyla sermaye yeterliliği rasyosunun %12’nin altında olmaması,
b) Halka arz edilmek suretiyle yapılacak ihraçlarda, tasarruf mevduatı veya katılım fonu gibi yatırılan paranın sigorta kapsamında olduğu gibi bir yanılgıya yol açılmamasını teminen, ihraç ile borçlanılacak tutarın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi olmadığı hususunda özellikle küçük yatırımcının ayrıntılı ve yazılı biçimde bilgilendirilmesinin sağlanması,
c) Banka tarafından, ihraca iliskin fayda ve maliyet analizini, ihracın bankanın mali bünyesine etkisini, olası stres kosulları da dikkate alınarak ihraçtan kaynaklanabilecek risklere iliskin detaylı değerlendirmeleri ve söz konusu risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesinde izlenecek uygulama usullerini içeren bir raporun ihraçtan önce Kuruma sunulması,
d) İhraççı bankanın ihraçtan önce 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere aykırılığının tespit edilmemis olması veya varsa bulunan aykırılığın giderilmis olması,
e) Banka bazında borçlu sıfatıyla doğrudan gerçeklestirilecek ihraçlara iliskin nominal limitin asağıda belirtilen formüller çerçevesinde hesaplanması ve kalkınma ve yatırım bankalarının bu limitten muaf tutulması,

İhraç Limiti Hesaplamaya Esas Tutar (İLHET)= MIN(MAKS(0,5*Özkaynak;0,25*Tasarruf Mevduatı);Özkaynak)

İhraç Limiti= MIN(İLHET*(1- (BAT/SAT)*5 +MAKS(0;(MIN(0,2;SYR)-0,12))*2);Özkaynak)

Özkaynak: Basvuru tarihi itibarıyla kamuoyuna en son açıklanmıs bulunan konsolide olmayan yılsonu veya ara dönem finansal raporlarında yer alan banka özkaynak tutarı.
Tasarruf Mevduatı: Basvuru tarihi itibarıyla kamuoyuna en son açıklanmıs bulunan konsolide olmayan yılsonu veya ara dönem finansal raporlarında yer alan bilgiler çerçevesinde elde edilecek toplam tasarruf mevduatı tutarı veya gerçek kisilere ait toplam katılım fonu hesap tutarları.
BAT: Basvuru tarihi itibarıyla kamuoyuna en son açıklanmıs bulunan konsolide olmayan yılsonu veya ara dönem finansal raporlarında yer alan banka aktif toplamı.
SAT: Banka aktif toplamının dikkate alındığı tarih itibarıyla Kurum tarafından açıklanan sektör aktif toplamı.
SYR: Basvuru tarihi itibarıyla kamuoyuna en son açıklanmıs bulunan konsolide olmayan yılsonu veya ara dönem finansal raporlarında yer alan sermaye yeterliliği rasyosu (%)
f) Sermaye benzeri borçlar kapsamında ihraç edilecek menkul kıymetler ile ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerin ihraç limitinin dısında tutulması,
g) Bankalarca daha önce yapılan ve tedavülde olan ihraçların nominal tutarının, yeni ihraç limitinin hesaplanmasında bir indirim kalemi olarak dikkate alınması.
2- İsbu Kararın, Resmi Gazetede yayımlanmasına
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası, 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası ve 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca karar verilmistir.

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır