Bankaların Konsolidasyona Tabi Ortaklıklarında Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi ve Rapor Formatı hk. 13/11/2007 Tarih ve BSD.2007/1 Sayılı Genelge


BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KKURUMU
(Bilgi Yönetimi Dairesi)

Sayı: BDDK.BYD.138/1                                                                                                    13.11.2007
Konu: Bankaların konsolidasyona tabi ortaklıklarında gerçekleştirilecek bilgi sistemleri denetimi ve rapor formatı

GENELGE
BSD.2008/1

Bağımsız denetim kuruluşları tarafından bankalarda gerçekleştirilecek bilgi sistemleri denetimlerine ve bu denetimler sonucu hazırlanacak raporlara ilişkin usul ve esaslar, 16/5/2006 tarihli ve 26170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve 5/12/2006 tarihli ve 26367 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimine İlişkin Rapor Formatı Hakkında Tebliğ" (Tebliğ) ile belirlenmiştir.
Yönetmeliğin 2 nci maddesi ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca, bankaların konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkları (ortaklık), bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilecek bilgi sistemleri denetimi kapsamına girmektedir. Konsolidasyon kapsamındaki bu kuruluşların denetimine Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca 1/1/2007 tarihinden itibaren başlanmıştır.
Ortaklıkların bilgi sistemleri denetimi Yönetmelik ve Tebliğ ile belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, söz konusu denetimlere ilişkin olarak bağımsız denetim kuruluşları ile imzalanacak sözleşmeler ve konsolide bilgi sistemleri denetiminin kapsamının belirlenmesi hakkında açıklayıcı hususların belirtilmesi ile konsolide bilgi sistemleri denetiminin raporlanmasına ilişkin içerik ve şekil şartlarının belirlenmesi bu Genelge ile gerçekleştirilmiştir. Bu Genelge ile, 20/3/2007 tarih BDDK.BYD. 138/4008 sayılı ve "Konsolide Bilgi Sistemleri Denetimi" konulu yazı ile duyurulan hususlar hükümsüz kalmıştır.
l)Sözleşmeler
Bağımsız denetim kuruluşları ile bankalar arasında bilgi sistemleri denetiminin gerçekleştirilmesine yönelik olarak imzalanan sözleşmelerin bilgi sistemleri denetimi gerçekleştirilecek ortaklıkları ve bu ortaklıklarda gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin bilgileri içermeleri durumunda, her bir ortaklık için ayrı sözleşme imzalanması zorunlu değildir.
2)Denetim kapsamı
Konsolide bilgi sistemleri denetimi kapsamında denetime tabi tutulacak kuruluşlar, 8/11/2006 tarihli ve 26340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ"in 5 inci maddesinde yer alan ve konsolide finansal tabloların düzenlenmesi çalışmalarına dahil edilecek kuruluşların tespitinde de esas alınan hükümler doğrultusunda belirlenir.
Bağımsız denetim kuruluşu, ortaklıklarda yapılacak bilgi sistemleri denetiminin kapsamını, önemlilik kriterini kullanarak ve konsolidasyona esas finansal bilgiyi üreten bilgi sistemleri ve/veya süreçler üzerindeki kontrollerin etkinliğinin ve yeterliliğinin tespit edilmesini sağlayacak şekilde belirler.
Bankaların konsolide bazda finansal denetime tabi tutulmaları esnasında, ortaklıklar farklı bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenebilmekte ve hazırlanan denetim raporları, 01/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik"in "Diğer Bağımsız Denetçiler ile İşbirliği" başlıklı 41 inci maddesi ile "Diğer Denetçinin Çalışmalarından Faydalanma" başlıklı UDS 600/Uluslararası Denetim Standardı'ndaki usul ve esaslar çerçevesinde, konsolide finansal denetimi gerçekleştiren bağımsız denetim şirketleri tarafından kullanılabilmektedir. Ortaklıklarda bilgi sistemleri denetiminin ifası sürecinde de aynı usul ve esaslar çerçevesinde hareket edilir. Buna göre ortaklıkların her birinin bilgi sistemleri denetimi, ortaklığın finansal denetimini gerçekleştiren bağımsız denetim şirketi tarafından yürütülebileceği gibi bankanın denetimini gerçekleştiren bağımsız denetim şirketi tarafından da yürütülebilir.
Denetim yılı içerisinde satın alma, birleşme veya satılma gibi sebeplerle konsolidasyon kapsamına giren ya da konsolidasyon kapsamından çıkan ortaklıkların, konsolide bilgi sistemleri denetiminin kapsamına girip girmediklerinin belirlenmesinde, yıl sonu konsolide finansal tablolara ilişkin denetimlerin kapsamlarının belirlenmesindeki usul ve esaslar kullanılır.
3)Rapor formatı
Bu Genelge, Tebliğ ile düzenlenen solo bilgi sistemleri denetimi raporundan ayrı hazırlanacak olan konsolide bilgi sistemleri denetimi raporuna ilişkin hususları düzenlemektedir.
Bağımsız denetim kuruluşu, denetim sonucunda banka ve ortaklıkları ile ilgili konsolide bilgi sistemleri denetimi raporu hazırlar. Raporda, banka ve ortaklıklarda tespit edilen bulguların konsolide mali tablo açısından değerlendirilmesinde, bulguların konsolide mali tablonun gerçek durumu yansıtması, bu tablodan yararlanılarak ölçülen konsolide yasal yükümlülükler üzerindeki etkileri ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca banka yönetiminin konsolide bazda da tesis etmek durumunda olduğu sistemlerle ilişkisine (bulgunun, böyle bir sistemin kurutmamasından, kurulu bir sistemin çalışmamasından veya yetersizliğinden dolayı ortaya çıkması vb.) yer verilir.
Konsolide bilgi sistemleri denetimi raporu aşağıdaki bölümleri içerir.
3.1)Denetim mektubu
Tebliğ'in 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca görüş bildirilir.
3.2)Yönetici Özeti
Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bilgiler, banka ve ortaklıklarında konsolide mali tabloya etkileri bakımından öne çıkan bulgular ve bu bulguların konsolide mali tablo açısından değerlendirmeleri sunulur. Konsolide edilecek finansal bilgiyi üreten bilgi sistemi ve/veya süreç ile banka ve ortaklıklar arasında finansal bilgi akışı hakkında genel bir değerlendirme yapılır.
3.3)İçindekiler
İçindekiler bölümü hazırlanır.
3.4)Banka iştirakleri ile ilgili tablo
Denetlenen bankanın pay sahibi olduğu tüm kuruluşların isimleri, konsolidasyon kapsamına girip girmedikleri, konsolide finansal denetime ve bilgi sistemleri denetimine tabi tutulup tutulmadıkları bilgilerini içeren Ek-1'de sunulan tablo doldurulur.
3.5)Denetim metodolojisi
Ortaklılıklarda gerçekleştirilen denetim sırasında uygulanan denetim metodolojisi açıklanır.
3.6)Banka ve ortaklıkların konsolide mali tabloya etkileri açısından değerlendirilmeleri
Banka ve ortaklıklarda tespit edilen hususlar ve bu hususların konsolide mali tabloya etkileri bu bölümde sunulur.
3.6.1)Bankanın etkisi
Bankada tespit edilen bulgular, konsolide mali tablo açısından değerlendirilerek sınıflandırılır. Kayda değer kontrol eksikliği ve önemli kontrol eksikliği olarak sınıflandırılan bulgular Ek-2, Ek-3, ve Ek-4'te yer alan tablolardan uygun olanları doldurularak sunulur.
3.6.2)Ortakhkların etkileri
Bilgi sistemleri denetimine dahil edilen her ortaklık için aşağıdaki bilgiler sunulur.
3.6.2.l)Ortaklığa ilişkin genel bilgi
Ortaklığın adı, ortaklık yapısı (iştirak, bağlı ortaklık ya da birlikte yönetilen ortaklık olma durumu), faaliyetleri ve bilgi sistemleri denetimine dahil edilme sebepleri hakkında bilgi verilir.
3.6.2.2)Denetim kapsamı
Ortaklıkta, uygulama kontrolleri ve genel kontroller denetimlerinden hangilerinin gerçekleştirildiği, hangi süreçlerin/kontrol hedeflerinin denetlendiği ve bu süreçlerin/kontrol hedeflerinin seçilmesinde kullanılan önemlilik değerlendirmesi sunularak denetim kapsamı hakkında bilgi verilir.
3.6.2.3)Genel Değerlendirme
Gerçekleştirilen bilgi sistemleri denetimi sonucunda, konsolide finansal bilgilerinin tanımlanması, üretilmesi, kullanılması, doğruluk, bütünlük ve güvenilirliğinin sağlanması konularında, bilgi sistemleri denetimine tabi tutulan ortaklığın etkisinin değerlendirilmesi yapılır.
Denetim kapsamı ile sınırlı olmak üzere, uygulama kontrolleri bölümünde denetlenen süreçlerin etkinlik ve yeterliliğinin ve genel kontroller bölümünde denetlenen kontrol hedeflerinin değerlendirilmesi yapılır.
3.6.2.4)Bulgular
Ortaklıklarda tespit edilen bulgular, konsolide mali tablo açısından değerlendirilerek sınıflandırılır. Kayda değer kontrol eksikliği ve önemli kontrol eksikliği olarak sınıflandırılan bulgular Ek-2, Ek-3, ve Ek-4'te yer alan tablolardan uygun olanları doldurularak sunulur.

Tebliğ olunur.

Tevfik BİLGİN
Başkan

 

EKLER:
  1. Banka iştirakleri ile ilgili tablo.
  2. Bulgu tablosu (İç kontrol ve iç denetim yapısı).
  3. Bulgu tablosu (Uygulama kontrolleri).
  4. Bulgu tablosu (Genel kontroller).

 

Ek-1: Bankanın pay sahibi olduğu kuruluşlar ile ilgili tablo

■              K     .                         Finansal kuruluş           Konsolide tinansal        tsııgı sistemleri l               Kuruluş                        olma durumu                 denetime tabi           denetimine tabi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: İkinci, üçüncü ve dördüncü sütunlarda hücreler olumlu durumlarda "v"' işareti ile, olumsuz durumlarda ise boş bırakılarak doldurulur.

Ek-2: Bulgu tablosu (İç kontrol ve iç denetim yapısı)

iç kontrol ve iç denetim yapısı

a. Önemli Kontrol Eksiklikleri

Bulgu No

1

Süreç / Uygulama

 

Bulgu

 

Bulgunun konsolide mali tablo açısından değerlendirilmesi

 

Denetlenenin Görüşleri

 

Sonuç Değerlendirmesi

 

Bulgu No

2

Süreç / Uygulama

 

 

 

b. Kayda Değer Kontrol Eksiklikleri

Bulgu No

1

Süreç / Uygulama

 

Bulgu

 

Bulgunun konsolide mali tablo açısından değerlendirilmesi

 

Denetlenenin Görüşleri

 

Sonuç Değerlendirmesi

 

Bulgu No

2

Süreç / Uygulama

 

 

 Ek-3: Bulgu tablosu (Uygulama kontrolleri)

Uygulama Kontrolleri

a. Önemli Kontrol Eksiklikleri

Bulgu No

1

Süreç / Uygulama

 

Bulgu

 

Bulgunun konsolide mali tablo açısından değerlendirilmesi

 

Denetlenenin Görüşleri

 

Sonuç Değerlendirmesi

 

Bulgu No

2

Süreç / Uygulama

 

 

 

b. Kayda Değer Kontrol Eksiklikleri

Bulgu No

1

Süreç / Uygulama

 

Bulgu

 

Bulgunun konsolide mali tablo açısından değerlendirilmesi

 

Denetlenenin Görüşleri

 

Sonuç Değerlendirmesi

 

Bulgu No

2

Süreç / Uygulama

 

 

 


Ek-4: Bulgu tablosu (Genel kontroller)

Genel Kontroller

a. Önemli Kontrol Eksiklikleri

Bulgu No

1

Süreç / Uygulama

 

Bulgu

 

Bulgunun konsolide mali tablo açısından değerlendirilmesi

 

Denetlenenin Görüşleri

 

Sonuç Değerlendirmesi

 

Bulgu No

2

Süreç / Uygulama

 

 

 

b. Kayda Değer Kontrol Eksiklikleri

Bulgu No

1

Süreç / Uygulama

 

Bulgu

 

Bulgunun konsolide mali tablo açısından değerlendirilmesi

 

Denetlenenin Görüşleri

 

Sonuç Değerlendirmesi

 

Bulgu No

2

Süreç / Uygulama

 

 

 

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır