Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2008 Tarihli ve 2867 Sayılı Kararı (Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılması Halinde Uygulanacak Likidite Yeterlilik Oranları Hk.) (RG: 01/11/2008 - 27041)

1 Kasım 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27041


KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

(BDDK’nın 21/01/2009 tarih ve 2991 sayılı Kararı ile 26/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiştir. RG: 23/01/2009-27119)

Karar Sayısı: 2867                                                                                                  Karar Tarihi: 31/10/2008     

Kurul Başkanlığının 31/10/2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 30/10/2008 tarih ve BDDK.DZM.2/13/1-a/14646 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca 31/10/2008 tarihli ve 27040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 105 Sıra No.lu Tebliğ ile Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 106 Sıra No.lu Tebliğ uyarınca;
- Bankalarca gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan veya satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan finansal varlıkların vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler içerisinde yeniden sınıflandırılması halinde, “Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uygulamasında Kuruma raporlanan eski sınıflandırmalarına karşılık gelen oranlarda dikkate alınmaya devam edilmesine,
- Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler içerisinde yeniden sınıflandırılan finansal varlıkların, bahse konu Yönetmelik kapsamında Kuruma gönderilen formlarda belirtilen nitelikteki finansal varlıkların farklı oranlarda dikkate alınmasını sağlamak amacıyla açılmış olan “vadesi dikkate alınanlar” satırında ilgisine göre gösterilmek ve bu şekilde gösterilen tutara ilişkin dipnot açıklaması yapılmak suretiyle raporlanmasına
ve işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden karar verilmiştir.

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır